Inloggen 088 3346 099

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, opdrachten, overeenkomsten en facturen tussen BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.), hierna te noemen “Opdrachtnemer” en Opdrachtgever.
b. Afwijken van de voorwaarden is slechts mogelijk, indien schriftelijk is overeengekomen.
c. De in het vorige lid bedoelde afwijking geldt slechts voor de overeenkomst of opdracht waarop zij betrekking heeft. Voor elke nieuwe/opvolgende overeenkomst of opdracht dient afwijking opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.
d. Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.
e. BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

2. Offertes/uitlatingen/prijzen

a. Alle offertes, uitlatingen en prijzen van BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.), waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
c. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3. Betaling

a. Afname van een licentie gaat middels een automatische incasso. Na incasso volgt er een factuur.
b. Indien een incasso van BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) niet geïncasseerd kan worden, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim. Voorts behoudt BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) zich het recht voor om bij overschrijding van de betalingstermijn haar verplichtingen uit de overeenkomst of opdracht op te schorten.
c. Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening rust bij de Opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen laat de betalingsverplichting onverlet.
d. Ten aanzien van de betalingsverplichtingen als bedoeld in dit artikel kan de Opdrachtgever zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen.
 

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

a. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de licentieovereenkomst. 
b. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

5. Verjaring

a. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst of opdracht verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de betreffende overeenkomst is geëindigd.

 

6. Persoons- en Bedrijfsgegevens

a. Opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van een natuurlijk persoon en/of organisatie vertrouwelijk behandelen en zal in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens handelen.

 

7. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst of opdracht door BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) tijdelijk of blijvend verhindert en welke tekortkomingen in de nakoming niet aan BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) kunnen worden toegerekend, daar zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 
b. In het geval van overmacht van BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) zullen haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst of opdracht worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.
c. In geval van overmacht heet BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) het recht de overeenkomst op opdracht alsnog binnen redelijke termijn uit te voeren ofwel -indien nakoming

 

8. Aansprakelijkheid

a. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijk beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
c. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
d. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
e. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en niet voor eventuele vervolgschade.
f. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten te vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te late beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstrategie.
g. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
h. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gegeven adviezen. Het staat de Opdrachtgever vrij de adviezen van Opdrachtnemer wel of niet op te volgen. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen.

 

9. Doel van software

a. De software is uitsluitend bedoeld voor het extraheren van BSN (Burgerservicenummer) uit documenten en archiefstukken en dient geen ander doel.

 

10. Updates en onderhoud

a. BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) behoudt zich het recht voor om updates en onderhoud uit te voeren om de functionaliteit te verbeteren. Gebruikers worden tijdig geïnformeerd over dergelijke updates.

 

11. Verboden gebruik

a. Het is strikt verboden de software te gebruiken voor illegale doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot identiteitsdiefstal, fraude of enige vorm van criminele activiteit.

 

12. Ondersteuning

a. BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) biedt adequate technische ondersteuning om gebruikers te helpen bij legitiem gebruik van de software en het oplossen van eventuele technische problemen.

 

13. Licentie en Eigendom

a. Gebruikers verkrijgen een licentie voor het gebruik van de software en erkennen dat de intellectuele eigendomsrechten bij de softwareprovider blijven.

 

14. Wijzigingen in Voorwaarden

a. BSNverwijderen (Removeyourdata B.V.) behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

 

15. Intellectuele eigendom

a. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

16. Toepasselijk recht en geschillen

a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien naan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
b. De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling overleg te beslechten.